Zawody

„NOC MUZEÓW”

REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW KRÓTKOFALARSKICH

NOC MUZEÓW”

1. Celem zawodów jest:

 • Promocja miasta Skierniewice i regionu województwa Łódzkiego wśród krótkofalowców Polski i innych krajów Świata,

 • Promocja Międzynarodowego Dnia Muzeów

 • Promocja Muzeum 26 Skierniewickiej Dywizji Piechoty

 • Trening oraz doskonalenie technik operatorskich uczestników zawodów,

2. Organizatorzy zawodów:

 • Skierniewicki Klub Krótkofalowców SP7PL

 • Stowarzyszenie Tradycji 26 Skierniewickiej Dywizji Piechoty

3.Termin zawodów :

 • Za termin zawodów uważa się dzień odbywania się Nocy Muzeów

 • Zawody odbywają się corocznie w Noc Muzeów

 • Zawody odbędą się 19-05-2019r (Niedziela)

Emisja SSB

W godz. 16:00—17:55 UTC ( 18:00—19:55 ) czasu lokalnego

Obowiązuje 5-minutowe QRT przed i po zawodach.

4. Pasma i emisje:

Pasma 80m – zgodnie z BAND-PLANEM

Emisja SSB,

5. Uczestnicy:

Za uczestnika uważa się Licencjonowane radiostacje amatorskie nadawcze
i nasłuchowe, indywidualne oraz klubowe zarówno polskie jak i zagraniczne, których operatorzy podczas zawodów nie przekraczają mocy wyjściowej do anteny powyżej 100W i w danej chwili emitują tylko jeden sygnał.

Ważne! Nie dopuszcza się używania więcej niż jednego, WŁASNEGO znaku wywoławczego, mimo że stacja indywidualna lub klubowa posiadają ważne

pozwolenia na znak podstawowy lub okolicznościowy.

6.Wywołanie w zawodach:

Wywołanie w zawodach Noc Muzeów

7. Raporty i grupy kontrolne

Uczestnicy zawodów wymieniają grupy kontrolne złożone z raportu RS(T), numeru kolejnego QSO oraz skrótu gminy zgodnej z lokalizacją , z której stacja pracuje
w zawodach

Stacje polskie po numerze QSO podają skrót swojej gminy 59 001 IR01

Stacje polskie nadające z muzeum po skrócie gminy podają literę M

stacje nadające spoza terytorium Polski podają jedynie raport RS(T) i nr kolejny QSO, np. 59 001

Ważne! – wszystkich uczestników obowiązuje ciągła numeracja QSO.

nie dopuszcza się zmiany lokalizacji stacji w trakcie trwania zawodów.

pamiętaj , aby w grupach kontrolnych nie mylić cyfry 0 (zero) z literą O(duże O).

8. Punktacja:

 • za nawiązanie łączności ze stacją klubową organizatora SP7PL- 10 pkt

 • za nawiązanie łączności z inną stacją pracującą z muzeum -5 pkt

 • za nawiązanie łączności z pozostałymi stacjami – 1 pkt

 • Wynikiem jest suma uzyskanych punktów za QSO

 • O zajętym miejscu decyduje większa ilość zdobytych punktów, a w przypadku jednakowej ich ilości, ilość QSO + Punkty

Nasłuchowcy:

Za prawidłowy nasłuch uważa się odbiór obu znaków korespondentów,

raportów i grup kontrolnych. Z tą samą stacją można przeprowadzić nasłuch innym

rodzajem emisji. Punktacja jak dla nadawców.

9.Klasyfikacja: stacje indywidualne,klubowe i nasłuchowe

Kategorie:

   • A- Stacje indywidualne
   • B- Stacje klubowe
   • C- Stacje nasłuchowe
   • D- Stacje zagraniczne

10. Nie zalicza się łączności w przypadku:

 • nawiązanie łączności poza czasem trwania zawodów,

 • powtórzenia łączności na tym samym paśmie

 • niezgodności w obu logach danych o QSO lub rozbieżności czasu ponad 5 minut,

 • nastąpiła zmiana lokalizacji w czasie trwania zawodów,

 • użycia w zawodach więcej niż jednego, WŁASNEGO znaku wywoławczego

 • pomiędzy stacjami zainstalowanymi w tym samym miejscu lub z tym samym

 • operatorem (QSO „SAM Z SOBĄ”), braku logu korespondenta

 • nawiązania łączności typu CROSS-BAND lub CROSS-MODE

Uwaga! Jakakolwiek niezgodność w logach stacji powoduje nie zaliczenie punktów dla każdej z nich.

11. Nagrody

za zajęcie miejsc od I do III w poszczególnych grupach dyplomy.

wszystkim uczestnikom zawodów , którzy nadeślą log w wymaganym terminie przyznane będą do pobrania indywidualne elektroniczne (w formacie PDF) Certyfikaty Udziału.

12.Wysyłanie logów

Uczestnicy Zawodów proszeni są o przysłanie w terminie do dnia 30. maja czytelnego logu w formacie cabrillo na adres organizatora zawodów

Do logowania w zawodach zalecamy program DQR_Log autorstwa Marka SP7DQR, który można pobrać z: http://sp7dqr.pl/download/download.php?id=91

Log sporządzany jest w czasie UTC np. SP7PL.cbr i przesyłamy na adres e-mail sp7pl@interia.pl bądź poprzez PLATFORME https://logsp.pzk.org.pl/index.php .

W temacie e-maila wpisujemy zawody i znak operatora używany w zawodach a do wiadomości załączamy plik cabrillo.

13.Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Komisja w składzie:

Przewodniczący – SQ7RF

Członkowie: – SP7VC—SP7LIK