Regulamin

Regulamin
Skierniewickiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej,
działającej w ramach sieci EMCOM PZK

1. SASR – Skierniewicka Amatorska Sieć Ratunkowa, działa zgodnie ze statutem Polskiego Związku Krótkofalowców.
2. Skierniewicka Amatorska Sieć Ratunkowa (SASR) jest specjalistyczną grupą radioamatorów krótkofalowców, działającą niezależnie od struktur służb państwowych (wojsko, policja, pogotowie, straż pożarna) oraz innych organizacji pozarządowych, powołanych dla działań ratowniczych (WOPR, TOPR, GOPR, oraz innych).
3. Podstawowym zadaniem i celem SASR jest organizacja łączności i wymiany informacji
pomiędzy krótkofalowcami, a Wojewódzkim i Miejskimi Centrami Zarządzania Kryzysowego oraz innymi służbami profesjonalnymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi, które realizują zadania ratunkowe i ochronne w sytuacjach szczególnych zagrożeń, katastrof i innych sytuacji kryzysowych.
4. SASR, jako grupa specjalistyczna działająca na zasadach dobrowolności i wolontariatu, stanowi dodatkowe źródło informacji dla Służb, z którymi współpracuje. SASR nie zastępuje tych służb ani nie ingeruje w ich kompetencje.
5. Obszarem działania SASR zasadniczo jest teren miasta Skierniewice jak i powiatów, jednak w ramach działań może byc powiększony w razie potrzeby i przy współpracy z sąsiednimi sieciami. SASR nie ponosi odpowiedzialności za treść przekazywanych informacji lub ich brak, jeśli miałyby one pochodzić z terenów nieobsadzonych operatorami SASR, albo gdy aktualna sytuacja uniemożliwia skuteczne przekazanie rzetelnej informacji.
6. SASR działa w strukturach Polskiego Związku Krótkofalowców, Oddział Terenowy nr 15, w ścisłej współpracy z Wojewódzkim Centrum Zarządzania
Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (w tym i podległymi jednostkami) oraz z innymi instytucjami a także organizacjami realizującymi zadania ratunkowe i ochronne w sytuacjach zagrożeń, katastrof i innych sytuacji kryzysowych.
7. SASR,działając pod patronatem Polskiego Związku Krótkofalowców, posiada zgodę na wykorzystanie w swojej regulaminowej działalności znaku graficznego – loga EMCOM oraz nazwy Polskiego Związku Krótkofalowców.
Pełnomocnikiem Zarządu Głównego PZK do spraw EMCOM jest Główny Koordynator.
8. Członkostwo w SASR jest uzyskiwane na podstawie podpisanej Deklaracji, której wzór określa Koordynator SASR. Członkostwo w SASR jest dobrowolne i bezpłatne.
9. Koszty działalności SASR pokrywane są we własnym zakresie ze środków jej członków.
10. SASR może używać sprzętu i wyposażenia na podstawie Umów Użyczenia podpisywanych przez Koordynatora SASR z organizacjami patronującymi
oraz Służbami, z którymi współpracuje.
11. SASR nie ma obowiązku podjęcia działań w przypadku nagłych i krótkich klęsk żywiołowych, występujących lokalnie na małych obszarach, nad których przebiegiem całkowitą kontrolę mają służby profesjonalne, a właściwe terenowo Centrum Zarządzania Kryzysowego nie wystąpiło z prośbą o
uruchomienie radiostacji.
12. SASR podejmuje działania w porozumieniu i na prośbę Służb, z którymi współpracuje, ogłaszając „Stan Gotowości”.
13. Strukturę Sieci w czasie Stanu Gotowości tworzą:
a) radiostacja sztabowa pracująca z Centrum Zarządzania Kryzysowego lub z innego miejsca uzgodnionego ze współpracującymi Służbami,
b) wyposażeni we własny sprzęt członkowie SASR przekazują informacje z miejsc, gdzie się znajdują, lub z lokalizacji sugerowanych przez służby, o ile jest to technicznie możliwe,
c) wyposażeni we własny sprzęt krótkofalowcy nie będący członkami SASR, którzy zgłaszają czasową gotowość do pracy, pracują z miejsc, gdzie się
aktualnie znajdują.
Zasady ogłaszania stanu gotowości:
Stan gotowości sieci SASR jest ogłaszany w porozumieniu z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi lub
na prośbę odpowiednich służb ratowniczych.
Informacja o wprowadzeniu stanu gotowości jest podawana w postaci komunikatu na stronie internetowej sieci SASR łódzkiego OT-15 PZK, na częstotliwości (częstotliwościach), na których powinny pracować stacje SASR, oraz na częstotliwościach lokalnych przemienników.
Komunikat określa przede wszystkim częstotliwości, na których będzie można nawiązać łączność ze stacją sztabową przy Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Częstotliwości przeznaczone do łączności ŁASR:
· 145.500 MHz FM, 433.500 MHz FM
– kanały bezpośrednie
· 3.760 MHz LSB i 7.110 MHz w zależności od propagacji – QRG łączności kryzysowych I Reg IARU,
· lokalne przemienniki FM .