Regulamin

                                     REGULAMIN WEWNĘTRZNY
Skierniewickiego Terenowego Klubu Krótkofalowców
Polskiego Związku Krótkofalowców SP7PL
§ 1
Skierniewicki Terenowy Klub Krótkofalowców Polskiego Związku Krótkofalowców SP7PL jest klubem specjalistycznym, działającym zgodnie z § 62 Statutu PZK i grupującym i osoby zainteresowane w szczególności:- różnymi aspektami łączności radiowej, a przede wszystkim amatorskiej, – organizowaniem i wspieraniem wszelkich form kształcenia i samokształcenia, zwłaszcza wśród młodzieży, mające na celu podnoszenie wiedzy technicznej i operatorskiej,- prowadzeniem różnych form współpracy i współdziałanie z organami władzy i samorządu terytorialnego, a szczególnie w zakresie organizowania amatorskiej łączności radiowej w wypadkach zagrożeń kryzysowych oraz dla ochrony ludności,- budową urządzeń i konstrukcji krótkofalarskich,- organizowaniem spotkań, wyjazdów terenowych, odczytów lub wystaw mających na celu popularyzowanie krótkofalarstwa i regionu swego zamieszkania w społeczeństwie,- utrzymywaniem kontaktów z krajowymi i zagranicznymi krótkofalowcami i klubami krótkofalarskimi.
§ 2
Siedzibą Skierniewickiego Terenowego Klubu Krótkofalowców PZK SP7PL jest Szkoła Podstawowa NR 4 w Skierniewicach Ul. Szarych Szeregów
§ 3
Członkiem zwyczajnym Terenowego Klubu Krótkofalowców PZK SP7PL może zostać jedynie osoba, która jest członkiem PZK. Osoby mające nie ukończone 18 lat mogą zostać członkiem Klubu wyłącznie za zgodą rodziców.Terenowy Klub Krótkofalowców PZK SP7PL może przyjmować w swoje szeregi członków wspomagających PZK. Terenowy Klub PZK prowadzi ewidencję tych członków, której kopię przekazuje jednocześnie do wiadomości Zarządu Oddziału Terenowego PZK.Członkiem honorowym Terenowego Klubu Krótkofalowców PZK SP7PL może zostać osoba, która nie jest członkiem PZK, ale swoją działalnością wspomaga działanie Klubu i jego rozwój, przyczyniając się do podwyższenia poziomu technicznego i operatorskiego Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie członków Klubu na wniosek Zarządu Klubu.Osoby nie będące członkiem PZK, mogą za zgodą władz Klubu SP7PL zostać wpisane na listę osób szkolonych.Członkostwo ustaje z chwilą:- skreślenia z listy członków przez Zarząd Klubu,- ustania członkostwa w Polskim Związku Krótkofalowców,- złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w Klubie,- śmierci członka.
§ 4
Kierownictwo Klubu SP7PL: Sprawami organizacyjnymi Klubu kieruje kierownik Klubu (kierownik radiostacji), wybrany na zebraniu założycielskim grupy inicjatywnej lub wskazany przez niego zastępca.
§ 5
Organem kontrolnym Terenowego Klubu PZK jest Oddziałowa Komisja Rewizyjna, Łódzkiego Oddziału Terenowego PZK
§ 6
Skierniewicki Terenowy Klub Krótkofalowców PZK SP7PL jest wpisany do ewidencji klubów terenowych Łódzkiego Oddziału Terenowego PZK i zgodnie z § 62 pkt.4 Statutu PZK ma prawo do:używania znaku graficznego PZK,używania w swojej nazwie określenia Skierniewicki Klub Krótkofalowców SP7PL Łódzkiego Oddziału terenowego Polskiego Związku Krótkofalowcówbezpłatnej obsługi QSL dla radiostacji klubowej.
§ 7
Skierniewicki Terenowy Klub Krótkofalowców posiada radiostację, która używa znaku wywoławczego SP7PL
§ 8
Regulamin Skierniewickiego Terenowego Klubu Krótkofalowców PZK SP7PL został przyjęty przez Zarząd Klubu w dniu 09-09-2017r